EnglishHọc HộiPháp ÂmPháp BảoTụng NiệmTin TứcHình ẢnhContact UsLinks
Hòa Thượng Tịnh Không
Ngũ Khoa Tịnh Độ
Quy tắc tu học
Tài Liệu Tu Học
Tịnh Tông Học Hội
Liên Lạc / Contact us
Secure Login


Thính Pháp Tại Đạo Tràng


Học hội xin chia sẽ đến tất cả quý đồng tu những đoạn pháp được trích từ những băng giảng của tổ Ấn Quang và lão pháp sư Tịnh Không. Đây là những băng giảng mà tất cả đại chúng tại Tịnh Tông Học Hội Oreogn cùng nhau lắng nghe và học tập trong những buổi cộng tu hàng tuần. Nếu quý đồng tu cảm thấy những đoạn pháp sau đây hữu ích trên con đường tu học của chính mình, xin hãy chia sẽ đến những bạn bè và người thân. Kính chúc chư vị đồng tu thân tâm thường lạc, pháp hỹ sung mãn!CHỦ ĐỀ THỜI GIAN MP3 VIDEO
Chí Thành Niệm Phật 03/23/2014 DOWNLOAD N/A
Ấn Quang Gia Ngôn Lục (tập 4) 04/20/2014 DOWNLOAD N/A
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh N/A DOWNLOAD N/A
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 1A N/A DOWNLOAD N/A
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 1B N/A DOWNLOAD N/A

Registration-->
About Us Học Hội Pháp Âm Pháp BảoTụng Niệm Tin TứcHình Ảnh Contact Us LinksFile DownloadGuestbook